?K KÜLTÜRÜMÜZ

CHRYSO ?irketine kat?l?rken,kendi güvenli?inizden oldu?u kadar,ba?ka herkesin güvenli?i ile sorumlu olacak,insan ölçekli bir gruba entegre edileceksiniz.

Her birimiz kendi eylemlerinden sorumlu iken,dahili veya harici olabilecek mü?terilerini tatmin etmekten de sorumludur.

CHRYSO`da ?nsan Kaynaklar? Kültürü

Çal??anlar?m?z en de?erli kayna??m?zd?r.

Yönetim ekibine çal??anlar?n kar??l?kl? güven ve sayg?ya dayanan aç?k ileti?im ortam?nda ve adil de?erlendirme ko?ullar?nda becerilerini geli?tirebildi?i ve çal??an güvenli?inin öncelikli oldu?u kurumsal bir ortam? koruyan ve geli?tiren tüm olanak ve hizmetleri sa?lamak suretiyle CHRYSO' nun kurumsal stratejik amaçlar?na ve i? hedeflerine ula?mas?n? desteklemektir.

?irket’in ilerlemesi için, ifade özgürlü?ü, yarat?c?l?k ve inovasyonu te?vik eden ve destekleyen bir kurumsal anlay??la çal??an ili?kilerimizi geli?tirmek ve bu çerçevede kurumsal iklimi ve çal??ma ortam?n? sa?lamam?z gerekti?ine inan?yoruz. Çal??anlar?m?z?n isteklerine süratle yan?t verme düzeyimizi sa?lamak ve korumak için insan odakl? organizasyon yap?m?za güveniyoruz.

Çal??anlar?m?z?n yapt??? her ?ey, CHRYSO'nun geli?mesine ve piyasadaki itibar?na yard?mc? olmaktad?r.

En iyi adaylar? ?irket’imize çekmek ve sonras?nda çal??anlar?m?z? elde tutmak amac?yla rekabetçi bir modelle ücret ve yan hak paketlerini sa?lamak istiyoruz.

??e al?mda i? pazar?n?n kurum kültürümüze ve i? ihtiyaçlar?m?za en uygun ve en yetkin ki?ilerin organizasyonumuza kat?l?m?n? ve ?irket içinde de ki?isel geli?im ve yükselmelerini esas al?rken, çal??anlar?m?z?n farkl?l?klar?n? en önemli zenginlik de?erlerimiz olarak kabul ederek farkl?l?klar?n zenginli?ini her f?rsatta te?vik edilmektedir.

 

?stihdam edilebilirli?in sürdürülmesi ve geli?tirilmesi, ortak sürdürülebilirli?imizin garantisidir.

 

 

 Üç temel kaide üzerine in?a edilmi?tir

 

Göreve ba?latma ve rehberlik
Yeni bir pozisyonda göreve ba?layan tüm çal??anlara kendi sorumluluklar?yla ilgili detayl? bir tan?t?m?n yan? s?ra özel bir göreve ba?lama program? da sa?lan?r.
Böylelikle, her çal??an yap?n?n yan? s?ra ba?lant? kuracaklar? ki?ileri iyi tan?r ve ayn? zamanda ihtiyaç duyulan özerklik ve çok yönlülü?e do?ru bir ad?m atm?? olur.

 

Stratejik ?? Gücü Planlama (SWP)
Kariyerleri boyunca çal??anlar, kendi faaliyetleri ve meslekleriyle ilgili bilgilerden faydalan?r. Y?lda bir defa, yöneticileriyle birlikte kendi kariyer geli?im istekleriyle e?itim ihtiyaçlar?n? de?erlendirirler.
Bu sayede her çal??an iyi bir istihdam edilebilirli?e sahip olur ve böylelikle CHRYSO’nun faaliyetlerinin geli?imiyle uyum içinde kendi profesyonel geli?imlerini sürdürebilirler.

 

Performans yönetimi
CHRYSO ilkeleri taraf?ndan tan?mlanan Grup hedeflerine ula??lmas?nda her çal??an?n katk?s? vard?r. Her y?l, çal??anlar grup hedeflerinin yan? s?ra bireysel hedeflerden de faydalan?r ve bu hedeflere ula??l?p ula??lmad??? da kendi müdürleri taraf?ndan de?erlendirilir.

Böylelikle, herkes için bir maa? ve takdir politikas?n?n yürütülmesi sa?lan?r ki bu süreçte CHRYSO ilgili konumda gösterilen etkinli?in yan? s?ra ki?isel hedeflere ula??l?p ula??lmamas?n? da de?erlendirme kriteri olarak göz önünde bulundurur.