K?ML?K KARTI

1997 y?l?nda kurulan CHRYSO, in?aat malzemeleri konusunda katk? maddeleri ve kar???mlar? konusunda pazar lideridir.

Çimento imalatç?lar?, haz?r kar???m beton sanayicileri, ön imalatç? imalatç?lar? ve in?aat ?irketleri olan binalarda ve in?aat dallar?nda ve in?aat malzemeleri dal?nda uzmanl?klar?m?z? ve bilgilerimizi sunuyoruz.

CHRYSO-KAT Türkiye Rakamlar?

1997 y?l?nda kurulu?
2 Uygulama Laboratuvar?Beton ve Kimya Laboratuvarlar?
3 Üretim Tesisi; Dilovas?, Trabzon, Adana

Misyonumuz

 • Mü?teri beklentilerini aç?klay?n ve de?i?ime ayak uydurmak
 • Teknik verimi esas almak
 • Yenilikçi çözümler ve teknikler sunmak
 • Ekonomik performans?m?z? iyile?tirmek
 • Hedeflerimizi payla?mak ve teknik liderlik yapmak

Yarat?c? ve Yenilikçi bir ?irket

Personelimizin% 20'si Ara?t?rma ve Geli?tirmede çal??maktad?r.

Ciromuzun% 35'i 5 ya??n ald??? ürünlerimizden elde ediyoruz.

Ciromuzun% 3'ü, her y?l Ara?t?rma ve Geli?tirmeye yat?r?ld?. 

Yenilikçilik ve yarat?c?l?k, bizim DNA'm?zda var .

CHRYSO, mü?terileri memnun etmek, uzun zamand?r, ekonomik ve teknik imkanlar?n sürekli olarak kar??lanmas? için haz?rl?kl? ve odakl? yakla??mlarla yeni ba?lant?lar kuruluyor. ?irketimiz, sürekli evrimle geni? bir ürün yelpazesi hedeflenir ve günlük sorunlar?na optimize edilmi? olarak düzenlenir. Her y?l, Türkiye pazar?ndaki alanlara yirmi yeni ürün sunmaktay?z. Bu pazar dinamikleri ve geli?imi tüm pazar segmentleri optimize etmektetay?z

En son CHRYSO ®  yeniliklerinin örnekleri

 • CHRYSO®Premia500 serisi ile bütünle?ik FILL-FREE® teknolojisi
 • LSS (Dü?ük Sülfata Duyarl? = Dü?ük Sülfata Hassas)
 • CHRYSO®Optima 100 teknolojisi
 • CHRYSO®Equalis ürün gam?
 • Parlakl?k Artt?r?c? LuminTech® by CHRYSO® teknolojisi

Mü?terilerimizin ihtiyaçlar?na göre çözümler

Uygun ve yerinde cevaplar vermek, yönlendirilmesi gerekenler sürdürülebilir ve süreklilik arz odakl? çözümlerimiz, uzman ekiplerimizin bulundu?u geni? bir ürün ve hizmet odakl? olup olmad???. ??imizin mihenk ta?lar?; kalite, reaktivite ve hassasiyettir.

Sorumlu bir ?irket

Bizim önceli?imiz, sorumlu bir ?irket olarak hareket etmektir. Payda?lar?m?za aç?k bir ?ekilde raporlar sunmaktay?z. Bizim bütün organizasyonumuz, çal??anlar?m?z ve ziyaretçilerimiz için çal???yoruz: personelimiz için tam hizmetimiz, do?rudan ve dolayl? payda?lar?n?z ile ilgili duyuru al?yoruz.

CHRYSO Türkiye, üç ipucu belgeye sahiptir: 2009'dan beri sahip olunan ISO 140001, 2009'dan beri sahip olunan OHSAS 18001, ve 2010'dan beri sahip olunan ISO 9001'den beri sahip olunan. Bu, uygulamalar?m?z? teminat alabilmekte ve muhafaza edebilece?imizde sürekli evrimini seçiniz.

Yönetim  Sistemleri Politikam?z

CHRYSO Türkiye olarak, Kalite, Çevre, ?? Sa?l??? ve Güvenli?i Yönetim Sistemlerini, tüm süreçlerini gözden geçirerek ve sürekli iyile?tirerek etkin bir ?ekilde uygular?z.

Ulusal ve uluslararas? standartlara, yasal ?artlara uygun çal??arak, teknolojideki ve pazardaki yenilikleri takip ediyor, uygun ürün ve hizmet sunmay?, ilk seferde ve onu seferde do?ru ürün sunarak, mü?teri memnuniyetini sa?layarak ve kaynaklar?m?z? en iyi ?ekilde gözden geçiriyor, onay? hedefleyen ve ... ve güvenli?ini ödün vermeden, çevre dostu ürünler üreterek ve çevre kirlili?ini önlenmeyi hedefleriz.

Çal??anlar?m?z?n yetkinliklerini, bilinçli ve e?itim düzeyini geli?tirmek için, politika ve hedeflerimize uygun e?itimleri yayg?n ve sürekli ?ekilde uygular?z.

Tüm Chryso Türkiye faaliyetlerinde ve fabrikalar?nda, i?yerinden kaynaklanacaklar? ve sa?l?k bozulmalar?n?n önlenmesi için, sa?l?k ve güvenlik risklerimizi belirleyen kontrollerde tutulmas?n? sa?lar?z.

Chryso Türkiye faaliyetlerini gerçekle?tirmeyi ilkelere dayanarak gerçekle?tirir.

 • Çevre, ?? Güvenli?i ve güvenlik önceli?i
 • Giri?imcilik ve yarat?c?l?k ruhu,
 • Mü?teri ve sonuç odakl?l???,
 • Yerel yönetim anlay???, güçlendirilmi?,
 • ?nsanl???n olma anlay???