CHRYSODelta MG

Uygunluk

CHRYSO®Delta MG kullan?m? ile çok dü?ük Su / Çimento oranlar?nda çal??mak mümkün oldu?undan erken ve nihai mukavemetleri yüksek seviyelere getirir.
CHRYSO®Delta MG özellikle k?? aylar?nda priz h?zland?rma etkisi nedeni ile tercih edilmektedir.
CHRYSO®Delta MG ayr?ca çok dü?ük Su / Çimento sayesinde betonun su geçirimsizlili?ini artt?r?r.r.

Teknik bilgi föyü indir