CHRYSO®Delta MGS

Uygunluk

CHRYSO®Delta MGS kullan?m? ile çok dü?ük Su / Çimento oranlar?nda çal??mak mümkün oldu?undan erken ve nihai mukavemetleri yüksek seviyelere getirir.
CHRYSO®Delta MGS özellikle k?? aylar?nda priz h?zland?rma etkisi nedeni ile tercih edilmektedir.
CHRYSO®Delta MGS ayr?ca çok dü?ük Su / Çimento sayesinde betonun su geçirimsizlili?ini artt?r?r.

Teknik bilgi föyü indir