CHRYSO®Optima 208

Uygunluk

CHRYSO®Optima 208 yaz-k?? aylar?nda k?vam koruyan, yüksek erken ve nihai dayan?m istenen betonlar için özel olarak önerilir.
CHRYSO®Optima 208 dü?ük Su/Çimento oranlar?nda beton üretiminin gerçekle?mesini sa?lar. Bu sayede betonun su geçirimsizli?ini artt?r?r.

Teknik bilgi föyü indir