CHRYSO® RD 40

Uygunluk

Betonun nakliyesi s?ras?nda de?i?ik sebepler ile azalan betonun k?vam?, CHRYSO®RD 40 ilavesi ile ilk k?vam?na veya üstüne getirilir. Bu ?ekilde orijinal beton dizayn?n?n bozulmas? ve durabilite kayg?lar? ortadan kald?r?l?r.
CHRYSO®RD 40’nin haz?r betona en büyük faydas?, Santraldan daha dü?ük su/çimento oranlar?nda beton üretme imkan? sa?lad??? için nihai mukavemetlerin artmas?d?r.r

Teknik bilgi föyü indir