CHRYSO® Delta 1113

CHRYSO®Delta 1113 özel formülü sayesinde çimento ve di?er ince tanecikleri ba?lay?c?lar? içerisinde da??tabilme özelli?ine sahiptir. Bu da??l?m, hidratasyonun geni? yüzeyde ve homojen bir biçimde gerçekle?mesini sa?lar ayn? zamanda bas?nç dayan?mlar?n? yükseltir.
CHRYSO®Delta 1113 katk?s?z ?ahit betona göre e?it Su/Çimento oran?nda ak??kanl??? artt?r?r, k?vam? iyile?tirir.
CHRYSO®Delta 1113 özellikle k?? ?artlar?nda, prizi geciktirmedi?i ve ak??kal?k sa?lad??? için tercih edilir.

Teknik bilgi föyü indir