CHRYSO® Fluid DA 88 W

Uygunluk

CHRYSO®Fluid DA 88 W özel formülü sayesinde çimento ve di?er ince tanecikleri ba?lay?c?lar? içerisinde da??tabilme özelli?ine sahiptir. Bu da??l?m, hidratasyonun geni? yüzeyde ve homojen bir biçimde gerçekle?mesini sa?lar ayn? zamanda bas?nç dayan?mlar?n? yükseltir.
CHRYSO®Fluid DA 88 W katk?s?z ?ahit betona göre e?it Su/Çimento oran?nda ak??kanl??? artt?r?r, k?vam? iyile?tirir.
CHRYSO®Fluid DA 88 W özellikle k?? ?artlar?nda, prizi geciktirmedi?i ve ak??kal?k sa?lad??? için tercih edilir.

Teknik bilgi föyü indir