CHRYSO® Delta 104 FE

Uygunluk

CHRYSO®Delta 2227-7 kullan?m? ile çok dü?ük Su / Çimento oranlar?nda çal??mak mümkün oldu?undan erken ve nihai mukavemetleri yüksek seviyelere getirir.
CHRYSO®Delta 2227-7 özellikle yaz aylar?nda priz geciktirme etkisi nedeni ile tercih edilmektedir.
CHRYSO®Delta 2227-7 ayr?ca çok dü?ük Su / Çimento sayesinde betonun su geçirimsizlili?ini artt?r?r.
CHRYSO®Delta 2227-7 polikarboksilat esasl? ürünler ile kar??t?r?lmamas? önerilir.

Teknik bilgi föyü indir