CHRYSO® Delta 3130

Uygunluk

CHRYSO®Delta 3130 yaz-k?? aylar?nda k?vam koruyan, yüksek erken ve nihai dayan?m istenen betonlar için özel olarak önerilir.
CHRYSO®Delta 3130 dü?ük Su/Çimento oranlar?nda beton üretiminin gerçekle?mesini sa?lar. Bu sayede betonun su geçirimsizli?ini artt?r?r.
CHRYSO®Delta 3130 naftalen bazl? ürünlerle kar??t?r?lmamas? önerilir.

Teknik bilgi föyü indir