CHRYSO®Optima 185

Uygunluk

CHRYSO®Optima 185 kullanmak, her çe?it k?vamda standart katk?lara oranla yayg?n i?lenebilirlik sonucu verir.Bu aç?dan CHRYSO®Optima 185 betonun uzun mesafelere pompalanmas? için özellikle uyarlanm??t?r.
CHRYSO®Optima 185 bir çok çimento çe?idiyle uyumludur. Bundan dolay?da çimento / katk? uyumsuzlulu?una çözüm getirir.

Teknik bilgi föyü indir