SORUMLU ??RKET

Grup Projesi

CHRYSO Grup Sürdürülebilir Kalk?nma Projesi iki unsura dayal?d?r:

 • Sürdürülebilir Kalk?nma`n?n üç dire?ini dikkate alan yap? : Sosyal ilerlemeyi te?vik ederken ekolojik ayakizimizi en aza indirgeyerek servet yaratmak.Amac?m?z örnek olmakt?r.
 • D?? çevrede : Çözümlerimizin yap? malzemeleri içinde Ye?il Devrim için inan?lmaz itici güç oldu?una inanmak.Amac?m?z gelecekteki ye?il malzemelerin yarat?lmas?na katk?da bulunmak.


Thierry Bernard, Ba?kan

CHRYSO, sorumlu bir ?irkettir

CHRYSO Grubu sorumlu bir ?irket olarak a?a??daki temalar üzerinde somut ad?mlar atm??t?r:

AR-GE`de ye?il-tasar?m

 • Çevresel etkimizi azaltmak için ürün tasar?m? (baz? ürünler,ya?am döngüsü analizi ve di?erleri için çevre ve sa?l?k sertifikalar?na uygun üretimler)
 • Mü?terilerin ürün kullan?mlar?nda ya?ayacaklar? riskleri azaltmak için katk?lar?m?z?n formülasyonunda baz? hammaddelerin kullan?lmas?
  • Bitkisel bazl? bile?enlerin geli?tirilmesi (örne?in;biyokütle kimyas?)
  • Solventsiz ürünlerin tasar?m?

Endüstriyel süreçler

 • Kamyonlar?m?z?n yap?m?nda ve temizlenmesinde kullan?lan at?k sular?n geri dönü?ümü
 • Enerji tüketimini azaltmak için endüstriyel proseslerin optimizasyonu
 • "Ye?il Fabrika" modeline dayanan yeni fabrikalar?m?z?n in?aat?

Talep edilen yönetim sistemi

 • En zorlu yönetmeliklere uygun ürün uyumu: Kimyasal bile?enler için REACH,ayr?ca ürün kalitesine ili?kin uluslararas? yerel standartlar ve sertifikalar (CE,ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TSE)
 • ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 sertifikalar?n?n dünya çap?nda yayg?nla?t?r?lmas?