YASAL UYARILAR

https://www.chryso.com.trwww.chryso-group.com internet sitesi ("Site"), 19, place de la Résistance, 924450 Issy les Moulineaux adresinde kurulu, Nanterre ?irketler Ticaret Sicili’ne B 964 200 497 numara ile kay?tl?, 403.665 Avro sermayeli basitle?tirilmi? anonim ?irket, CHRYSO SAS ?irketinin mülkiyetidir. Siteye eri?im ve içeri?inin kullan?m? a?a??daki ?artlara tabidir. Siteye giri? ve dola??m söz konusu ?artlar?n kay?ts?z bir ?ekilde kabulü anlam?na gelir.

Do?rudan ve sürekli stoklama hizmeti sa?layan firma, 51-53 rue de l'Alcazar -59000 Lille adresinde mukim Inov-Agency ?irketidir.
www.inov-agency.com

Internet portal?n?n grafik tasar?m ve entegrasyon hizmetleri Inov-Agency ?irketine verilmi?tir. " Sitenin içeri?i – Sorumluluktan ibra
Sitede yer alan bilgiler CHRYSO taraf?ndan belirtici nitelikte olup kullan?c?lar?n emrine sunulur. CHRYSO Site’yi güncelle?tirmeye gayret eder. CHRYSO Site’ye giren ki?ilerin eri?ti?i bilgilerle ilgili olarak sadece vas?ta yükümlülü?üne tabidir. CHRYSO Site’nin içerdi?i bilgilerin do?rulu?u ve eksiksizli?inden emin olmak için her türlü uygun i?lemi gerçekle?tirdi?inden, hatalar, unutmalar veya bu bilgilerin kullan?m?ndan elde edilebilen sonuçlar nedeniyle hiç bir sorumluluk almaz. Özellikle, hyperlink kullan?m?, bilgi eri?imi için kullan?c?n?n ba?ka internet sitelerine girmesine neden olabilir, CHRYSO’nun söz konusu sitelerde hiç bir kontrolü bulunmamaktad?r. Dolay?s?yla, kullan?c? bu bilgileri kendi sorumlulu?u alt?nda kulland???n? kabul eder. Site bir e-ticaret sitesi de?ildir : içerdi?i bilgiler bir sat?? veya sat?n alma teklifi olarak de?erlendirilemez. Site çerçevesinde sunulan ürünler, prosesler ve programlar tüm ülkelerde arz edilmeyebilir.

Fikrî mülkiyet haklar?
Sitenin genel yap?s? ile yaz?l?mlar, metinler, animasyonlu veya animasyonsuz görüntüler, sesler, teknik bilgiler, çizimler, grafikler, veri tabanlar? ve genel olarak Site’yi olu?turan di?er tüm unsurlar CHRYSO’nun özel mülkiyetidir. CHRYSO ?irketinin kesin izini olmadan, Site’nin herhangi bir yöntemle tam veya k?smî sunumu ve/veya taklidi yasakt?r ve Fikrî mülkiyet haklar? yasas?n?n L.335-2 ve sonraki maddelerine göre cezaland?r?lan bir taklit suçu olu?turur. Sitede yer alan markalar ve logolar CHRYSO veya üçüncü ?ah?slar?n mülkiyetidir. CHRYSO veya marka hakk?na sahip üçüncü ?ah?slar?n önceden ve kesin izini haricinde, bu markalar?n ve/veya logolar?n her türlü tam veya k?smî kullan?m?, taklidi, Fikrî mülkiyet haklar? yasas?n?n L.713-2 say?l? maddesi gere?ince yasakt?r.

Di?er sitelere ba?lant?lar
Site, özellikle CHRYSO’nun partnerlerinin siteleri olmak üzere, di?er web sitelerine linkler içerebilir. Bu linklerin kurulmas? önceden ve kesin bir izine tabi olmu?tur. Siteye her türlü link kurulmas? CHRYSO’nun önceden ve kesin izinine tabidir. Bu izin, geri alma karar?n? herhangi bir gerekçeye dayand?rmas?na gerek kalmadan CHRYSO taraf?ndan her zaman geri al?nabilir.

Ki?isel verilerin i?lenmesi
6 Ocak 1978 tarihli bili?im, fi?ler ve özgürlüklere ili?kin yasa hükümleri gere?ince, Site vas?tas? ile gerçekle?tirilen ki?isel verilerin otomatik i?lenmesi Ulusal bili?im ve özgürlükler Komisyonu (CNIL) nezdinde beyana tabi olmu?tur, söz konusu Komisyon, 1218416 numara ta??yan 24 Eylül 2004 tarihli bir beyan al?nd?s? vermi?tir. Kullan?c?, 6 Ocak 1978 tarihli bili?im, fi?ler ve özgürlüklere ili?kin yasan?n 27 say?l? maddesi gere?ince, kendisi taraf?ndan verilen bilgilerin, Site’de bulunan formlar nedeniyle, kullan?c?n?n talebine cevap vermek için gerekli oldu?u, ve idarî, ticarî ve/veya pazarlama yönetimi amac?yla, i?lem sorumlusu CHRYSO ?irketine yönelik oldu?u hususunda bilgilendirilir. Kullan?c? ile ilgili ki?isel bilgiler CHRYSO ?irketi ve onun partnerlerine yönelik olup üçüncü ?ah?slara verilmeyecektir. CHRYSO bu ?ekilde olu?turulan ki?isel dosyalar?n güvenli?i ve gizlili?ini sa?lamaya yönelik her türlü olana?? kullan?r. Kullan?c?, Site’yi ziyaretleri s?ras?nda, bir dola??m takip mekanizmas?n?n devreye sokulabilece?i, bu sistemin kullan?c? taraf?ndan verilen bilgilerin 24 saat süreyle muhafaza edilmesini sa?layaca?? hususunda bilgilendirilir. Kullan?c?, izleme tekni?i vas?tas? ile iletilen ki?isel bilgelere eri?im, bu bilgileri geri alma ve de?i?tirme hakk?na sahiptir. Kullan?c?, CHRYSO (19, place de la Résistance - 92440 Issy-les-Moulineaux, France) ?irketine mektupla ba?vurarak veya contact@chryso.com adresine e-mail göndererek kendisiyle ilgili verilere eri?im ve bu bilgileri düzeltme hakk?na hakk?na sahip oldu?u hususunda bilgilendirilir. Fakat, CHRYSO Internet a?? vas?tas?yla gönderilen verilerin gizlili?i alan?nda muhtemel risklerin mevcut oldu?u hususunda kullan?c?n?n dikkatini çeker. Site kullan?c?lar?, ihlali cezaî yapt?r?mlara yol açabilen, bili?im, fi?ler ve özgürlüklere ili?kin yasa hükümlerine uymak zorundad?r. Özellikle eri?tikleri ki?isel bilgilerle ilgili olarak, her türlü bilgi toplama, bilgileri kötüye kullanma, ve genel olarak, ki?ilerin özel hayat? veya itibar?na zarar verebilecek her türlü hareketten kaç?nmal?d?rlar.

Sitenin teknik çal??mas? - Garantisiz oldu?u
Siteye normal olarak 7/7 gün ve 24/24 saat eri?mek mümkündür. Mücbir sebepler, bilgisayar sorunu, telekomünikasyon a?? yap?s?na ba?l? zorluklar veya bak?m sebepleri nedeniyle teknik sorunlar durumunda, Site’ye tamamen veya k?smen giri? CHRYSO ?irketinin karar? ile ask?ya al?nabilir veya iptal edilebilir. Bak?m ve/veya CHRYSO ?irketinin her türlü ba?ka karar? nedeniyle, Site’ye eri?im durdurulabilir. Site herhangi bir bildirim olmadan de?i?tirilebilir ve geli?tirilebilir. Siteyi ziyaret eden kimse bu Site’ye eri?mek ve kullanmak için gerekli yetki ve gerekçelere sahip oldu?unu kabul eder. Kulland??? bilgisayar konfigürasyonunun hiç bir virüs içermedi?ini ve çok iyi çal???r durumda oldu?unu kontrol etti?ini kabul eder.

Yetki Tesisi
Site kapsam?, yasa ihtilaf? kurallar? d???nda, Frans?z yasalar?na tabidir. Usül kurallar? için de durum böyledir, ve içeri?ini sadece yetkili Frans?z Mahkemeleri de?erlendirir.