YEREL UZMANLIK ve h?ZMET

Türkiye`de CHRYSO

Mü?teri beklentilerini daha iyi anlamam?z? ve h?zl? bir ?ekilde kar??lamam?z? sa?layan laboratuvarlar?m?z ve üretim tesislerimiz Dilovas?,Trabzon ve Adana`da bulunmaktad?r. 
Ayr?ca merkezi Fransa`da bulunan AR-GE departman?m?zdan da tam destek almaktay?z.

Kapsaml? Uzman Üretim Alan? ve Laboratuvarlar?m?z

Malzeme Laboratuvar?

Beton laboratuvar? ve çimento laboratuvar? olmak üzere 2 adet malzeme laboratuvar? bulunmaktad?r. Son teknoloji ile donat?lm?? laboratuvarlar?m?zda mü?teri talepleri (teknik destek) veya firmam?z bünyesinde ürün geli?tirme çal??malar? do?rultusunda en optimum formülleri belirlemek için deneyler yap?lmaktad?r.

Kalite Laboratuvar?

Hammadde girdilerimiz ve üretimimiz kalite ve standartlara uygunluk için laboratuvarlar?m?zda kontrol edilmektedir. Her parti üretim olas? olumsuzluklar?n önüne geçmek için izlenmektedir. Ayr?ca, at??a ba?l? olumsuz etkilerin etkisini dü?ürmek amac? ile laboratuvar?m?z tüm s?v? içerikli at?klar? analiz etmektedir.

.

 

Teknik Takip

CHRYSO uzmanl??? i?yerini,üretim sahas?n? ve in?aat malzemelerinin uyguland??? her yeri kapsamaktad?r.CHRYSO`da saha uzmanlar?m?z her zaman yol göstericidir.Birçok çözümümüz için e?itim alm?? teknik sat?? ekibimiz en keskin teknik sorunlara cevap vermek için bölgesel teknik ekibimiz taraf?ndan tamamlanm??t?r.

Logistics

Türkiye genelinde mü?teri ihtiyaçlar?n? kar??lamak için çimento ve beton ürünlerini dökme veya standart ambalajda teslim ediyoruz.

Kimyasallara uygunluk ve güvenli bir teslimat ortam? sa?lamak için sürücülerimiz ürünlere ve güvenlik prosedürlerine göre e?itilmektedir.