?? ALANLARI

Referans : CHRYSO çal??anlar?n?n i?leri hakk?nda söyledikleri ;

Uzmanl?k tan?m?

CHRYSO tasar?mdan da??t?ma kadar tüm tedarik zincirini kontrol etmektedir.Tüm endüstri uzmanl?klar? temsil edilmektedir.

Ara?t?rma ve Geli?tirme

Misyonlar:

Ara?t?rma; Proje yönetimi; Kimyasal formülasyon; Kar??ma; Süreç geli?tirme; Standardizasyon; Patent uygulamalar?; Düzenleyici denetim; Kaynak çal??malar?; Materyaller,kimyasal ve mekanik denemeler/testler; Beton formülasyonu; Çimento ö?ütme; Çimento esteti?i

Profiller ve nitelikleri:

Laboratuvar operatörü, laboratuvar teknisyeni, formülasyon teknisyeni,proje yöneticileri,ara?t?rma mühendisleri ve akademisyenleri (PhD), materyal bilimciler.(PhD)

Üretim

Misyonlar:

Kimyasal kar???m i?lemi; Sentetik kimya; sulu faz ve toz a?amalar?; Ürün kalite kontrolü; Yükleme – bo?altma; Paketleme; Tedarik zinciri

Profiller ve nitelikler:

Üretim,yükleme ve paketleme operatörleri; üretim teknisyenleri; ekip yöneticileri; laboratuvar teknisyenleri; atölye ?efleri; mühendisler; sat?n alma müdürleri

Endüstriyel güvenlik,bak?m ve yeni yap?land?rmalar

Misyonlar:

Mekanik; Elektronik; Metroloji; Enerji; Harç; Ta?eron yönetimi; Depolama; Süreçler

Profiller ve nitelikler:

Bak?m personeli; Bölüm yöneticileri; mühendisler

Lojistik

Misyonlar:

Sat?? yönetimi; Sipari? paketleme; Ulusal ve uluslararas? gemi kiralama; Teslimatlar.

Profiller ve nitelikler:

Lojistik yöneticileri (ambalajs?z ve paketlenmi? ürünler); ?hracat yöneticileri; Sipari? yükleme personelleri; Sat?? yöneticileri; Departman yöneticileri.

Sat??,Teknik Servis ve Pazarlama

Misyonlar:

Sat??lar; Kilit mü?teri yönetimi; Katk? maddeleri ve materyal teknik dan??manl?k ve uzmanl?k; Pazarlama; Dozaj çal??malar?; E?itim

Profiller ve nitelikler:

Endüstriyel i? sat?? temsilcileri; Teknik dan??manlar; Teknik yöneticiler; Sat?? yöneticileri; Pazarlama yöneticileri; Pazar yöneticileri

Destek

Misyonlar:

Yönetim kontrolü; Muhasebe; Sat?n alma; QHSE (Kalite,sa?l?k,güvenlik,çevre); ?nsan kaynaklar?; Dan??manl?k

Profiller ve nitelikler:

Muhasebe dan??manl???, Mali yönetimden sorumlu üst düzey yönetici, ?nsan kaynaklar? müdürü, Sat?n alma, ?? sa?l??? ve güvenli?i (?SG) yöneticisi, Kalite sistem yöneticisi, Yönetici asistan?