6698 SAYILI K???SEL VER?LER?N KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA CHRYSO-KAT MÜ?TER?LER?NE ?L??K?N AYDINLATMA BEYANI ??bu Beyan, CHRYSO-Kat Katk? Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.?. (“CHRYSO-KAT”) '?n ki?isel verilere atfetti?i s?rada; çal??anlar, ?irket çal??anlar?, hisse liderleri, i? ortaklar?, hissedarlar? ve ortakla chryso_kat_kvk_politikalari_2018 r?, mü?terileri, hissedarlar? ve üçüncü ki?ilere ait bilgileri bir araya getirmeyi amaçl?yorlar. haz?rlanm??t?r. Bu Beyan; ?u anda, tüm cihaz?m?zle ortak olmak üzere, birle?ik bir kay?t olmak için, birle?ik bir kay?t olmak gerekir. Ki?isel Verilerin Korunmas? Hakk?nda Genel Bilgilendirme CHRYSO-Kat Katk? Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.?. (“CHRYSO-KAT”) ki?isel güvenli?inize güveniyor azami karl? göstermekteyiz. Bu türle, CHRYSO-KAT olarak ürün ve büyüklüklerdedir, CHRYSO-KAT ile ilgili tüm ?ah?slara aittir. 6698 say?l? Ki?isel Verilerin Korunmas? Kanunu (“KVK Kanunu”) 'na uygun i?, i?çilik, büyüklük atfetmekteyiz. KVK Kanunu ile birlikte idraki ile birlikte “Veri Sorumlusu” s?fat?yla, borç ve borçlar?n ödenmesi s?n?rl?d?r. Veri Sorumlusunun Kimli?i: CHRYSO-Kat Katk? Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.?. Ki?isel Verilere ?li?kin Temel ?lkelerimiz: CHRYSO-KAT , Anayasa'n?n 20. maddesine ve Ki?isel Verilerin Korunmas? Kanunu'nun (KVKK) 4. maddesine uygun olarak, Hukuka ve dürüstlük kurallar?na uygun, Do?ru ve ?art uyar? güncel olarak, Aç?k ve me?ru halde güderek, Amaçlad?klar?, S?n?rl? ve ölçülü bir biçimde, Kanunlarda öngörülen veya ki?isel veri i?leme amaç?n?n yap?lmas?n? gerektirir. KVKK'n?n 5. Maddesinde verilen ?artlardan bir veya birkaç?na dayanarak, i?lenmektedir.   CHRYSO-KAT , Anayasa'n?n 20. ve KVKK 10. Maddesine uygun olarak söz konusu ki?isel ortamda elde edilmesinin; CHRYSO-Kat Katk? Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.?. ünvan?, Ki?iselli?in hangi i?lenece?i, ??lenen ki?isel bilgiler ve birle?ik da??t?m, Ki?isel veri üst etme yöntemi ve hukuki sebebi ve Ki?isel veri sahibinin sahip oldu?u haklar? ilgili bilgilendirme yapmak ayd?nlatma yüküm e?itli?i yerine getirilmi?tir.   Ki?isel Verilerin ??lenme Amac?: CHRYSO-KAT ARGE ve ÜRET?M S?STEMLER?N?N KULLANIMI VE ÜRÜNLER?M?Z?N ?Y?LE?T?R?LMES?, ÜRÜN VE H?ZMETLER?N?Z? ARTIRMAKTADIR. ürün ve hizmetlerinin tan?t?m?, ürün ve hizmetlerin tan?t?m?, üretim, reklam ve kampanya faaliyetleri , sizlerin f?rsatlardan,amaçlardan ve taraflardan olmak üzere amaçlar?yla, 6698 say?l? Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde yer almaktad?r. sair ki?isel bilgisayarlar elde eder, kaydedici, sistemli sistemlere, sisteme, de?i?tirir, yeniden düzenleyicilere, mevzuata uygun ?ekilde ve aktar?r, devral?r, s?n?fland?r?r, i?ler ya da kullan?labilir kullan?labilirler engeller.ileti?im bilgileri, sair ki?isel bilgisayarlar elde eder, kaydeder, kaydedici, depolar, depolar, depolar, de?i?tirir, yeniden düzenler, mevzuata, uygunluk ve aktar?r, devral?r, s?n?fland?r?r, i?ler ya da kullan?labilir kullan?labilirler engeller.ileti?im bilgileri, sair ki?isel bilgisayarlar elde eder, kaydeder, kaydedici, depolar, depolar, depolar, de?i?tirir, yeniden düzenler, mevzuata, uygunluk ve aktar?r, devral?r, s?n?fland?r?r, i?ler ya da kullan?labilir kullan?labilirler engeller.  ??lenen Ki?isel Verilerin Aktar?labilece?i Ki?iler ve Aktarma Amac?: CHRYSO-KAT , 6698 Say?l? Kanun'un, ki?isel verilerinizi nüfuslar hükümlerine Uygun Olarak Türkiye'de Veya Yurtd???nda mukim Olan Çal??anlar?na, görevlilerine, denetçi, dan??manlar?na ziyaretinde ki?isel veri ??leme sartlari amaçlar? Çerçevesinde STI belirtilen 8. 9. maddelerinde CHRYSO'nun-KAT i?tiraklerine ?n' ve grup i?lerine, kartl? ödeme sistemleri kurum ve kurulu?lar?na, taraf?n?za verilecek olan hizmetlerin veya hizmetlerin yürütülmesi için hizmete ya da birlikte çal??man?z ve hizmet etmeye haz?rlar, kamu kurum ve kurulu?lar?na; CHRYSO-KAT bizzat veya alt yükleniciler eliyle garanti ürün ya da hizmetlerin temin edilmesi, ürün veya hizmetlerin do?ru ve tutarl? bir ?ekilde temin edilmesi, mü?teri memnuniyetini artt?rmak, ödeme yapmak, i?lem yapmak ve performans?, mezkûr ürün ve hizmetlerin, farkl? ürün ve hizmetlerin tan?t?m?, pazarlama, reklam ve kampanya hizmetleri, muhasebe ve bilgi ara?t?rmalar?. Ayr?ca CHRYSO-KAT , CHRYSO-KAT 'de bilgilendirme bütüne göre mezunlar? otoritelere raporlar. Bu durumun mahsup edilmemesi, aktar?m?n gerçekle?mesine olanak tan?mak, kaydedilebilir, depolanabilir, tahsil edilebilir, devrall?m, devralmamas?, devredilemez.  Ki?isel Veri Toplamas? Olu?emi ve Hukuki Sebebi: Ki?isel numaralar CHRYSO-KAT internet sitesi, mobil cihaz, ça?r? merkezi ve fiziki kanallar gibi farkl? kanallarda icra edilen teknik ve süreçsel metodlarla; ticari faaliyetlerimizdedir. 668 say?l? Kanun'un 6. ve 6. maddelerinde neler oldu?una dair metropoller Metni'nin 3. ve 4. maddelerinin içeri?ine i?aret ederek ve / veya yazarak ya da elektronik ortamda ve hizmet ifakt ediyor. KVKK'n?n 11. Maddesinde Belirtilen Haklar?n?z: Ki?isel veri sahibi olarak, ?irketimize, talebin getirilmesine izin verirsiniz, ?irketimiz, masal?n niteli?ine göre en güncel ve en geç otuz gün içinde sonuçland?racakt?r. Ancak, bir mü?terinin i?lem yapma hakk? vard?r. Ki?isel hak sahibi s?fat?yla ilgili haklar?n?z?, KVKK ?çeri do?rulama sorumlusu ile CHRYSO-KAT 'a çal???r?z: Ki?isel s?nav?n i?lenip i?lenmedi?ini ö?renme, Ki?isel puaniz i?lenmi?se buna ?zgara bilgi talep etme, Ki?isel kullan?m i?lenme amac? ve kolay kullan?m, Yurt içi veya yurtd??? ki?isel oldu?unuz Ki?isel düzeltme eksik veya yanl?? i?lenmi? olmas? hâlinde olanlar düzeltilmek isteme, KVKK'n?n ilgili seçimine göre silinmesi veya yok edilmesini isteme, (e) ve (f) bentleri ele geçirme i?lemlerinin, ki?isel ki?ilere dönü?türülmesi, Aleyhine bir sonucun ortaya ç?kmas? itiraz etme, Ki?isel haklar kanuna ayk?r? olarak i? zarara u?ranmas? hâlinde zarar veriyor. 6698 say?l? Kanun'un 13. maddesinin 1. f?kras? gere?ince “yaz?l?” veya Ki?isel Verilerin Korunmas? Kurulunun belirlenmesi di?er yöntemlerle ?irketimize iletmeniz gerekir. 6698 say?l? Kanun'un 11. maddesinin uygunlu?unu belirlemek için gerekli haklar? sa?lamak için lütfen bize dan??man?z?n; Daha h?zl? ve etkili bir ?ekilde cevapland?r?lmal?d?r. KVKK 28. madde gere?ince verilen KVKK cover? d???nda tutuldumal?d?r; ki?isel veri sahibinin sözlerini hakl? olarak ileri süremezler: Ki?isel hesaplama resmi istatistik ile anonim hâle getirilmi?tir. Ki?isel haklar, i? güvenli?i, kamu düzenini, ekonomik güven, özel hayat?n gizlili?ini veya ki?iyi haklar?n? ihlal etmemek ya da suçunu izletmek, sanat, tarih, edebiyat veya akademik amaçlarla ya da ifade özgürlü?ü kapsamaktad?r. Bir i?çinin hukukla?t?rmas?, kamu düzenini veya ekonomik güvence alt?na al?nma hakk? ve kamuya aç?kl?k, koruyucu ve istihbarat faaliyetleri. Ki?isel sorun, kovulmas?, yarg?lama veya infaz i?lemlerine dair yarg? makamlar? veya infaz mercileri taraf?ndan i?lenmesi. KVKK 28/2 Ö?RET?M?NDE KADAR KAB?L?YORUZ K???SEL KORUNMAKTADIR. Ki?isel do?rulama i?lemenin suç i?lenmesinin önlenmesi veya suç soru?turmas? için ?art olmas?. Ki?isel do?rulama yapan birle?ik almazla?t?r?lm?? ki?isel s?n?f i?lenmesi. Ki?isel veri i?lemenin kan?nda ancak herkese yard?mc? olmak için görevli ve yetkili kurum ile kamu kurumu niteli?indeki meslek kurulu?lar?nca, denetleyici veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile ilgili disiplin soru?turma ya da kovu?turmas? için ?artt?r. Ki?isel veri i?lemenin uygulanmas?, devlet ve finansal ç?karmalar için devletin ekonomik ve mali ç?karmalar. CHRYSO-KAT , ?u anda geçerli olan ki?i taraf?ndan talep edilmemi? talep talep edilebilirli?i, ki?isel veri sahibinin ba?vurusu ile ilgili soru yöneltebilir. CHRYSO-KAT, yak?nda yer alanlarda bulunan ba?vurular? içeren, ba?vurulan reddedebilir: Ki?isel hesaplama resmi istatistik ile anonim hâle getirilmi?tir. Ki?isel haklar, i? güvenli?i, kamu düzenini, ekonomik güven, özel hayat?n gizlili?ini veya ki?iyi haklar?n? ihlal etmemek ya da suçunu izletmek, sanat, tarih, edebiyat veya akademik amaçlarla ya da ifade özgürlü?ü kapsamaktad?r. Bir i?çinin hukukla?t?rmas?, kamu düzenini veya ekonomik güvence alt?na al?nma hakk? ve kamuoyu ile i?birli?ini, koruyucu ve istihbari faaliyetlerdedir. Ki?isel sorun, kovulmas?, yarg?lama veya infaz i?lemlerine dair yarg? makamlar? veya infaz mercileri taraf?ndan i?lenmesi. Ki?isel do?rulama i?lemenin suç i?lenmesinin önlenmesi veya suç soru?turmas? için ?art olmas?. Ki?isel do?rulama yapan birle?ik almazla?t?r?lm?? ki?isel s?n?f i?lenmesi. Ki?isel veri i?lemenin kan?nda ancak herkese yard?mc? olmak için görevli ve yetkili kurum ile kamu kurumu niteli?indeki meslek kurulu?lar?nca, denetleyici veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile ilgili disiplin soru?turma ya da kovu?turmas? için ?artt?r. Ki?isel veri i?lemenin uygulanmas?, devlet ve finansal ç?karmalar için devletin ekonomik ve mali ç?karmalar. Ki?isel veri sahibinin talebinin di?er ?eyler hak ve özgürlüklerini engelleme Orant?s?z sesli i?lev taleplerde bulunulmu? olmas?. Talep edilen bilginin kamuya aç?k bir bilgi olmas?. Ki?isel veri sahibi KVKK 14. madde gere?ince ba?vurunun reddedilmesi, verilen cevab?n yetersiz olmas? veya sürmekte ba?vurya cevap verilmemesi hâllerinde; Kurul'a ?ikâetette bulunmamaktad?r. Ki?isel Verilerin Güvenli?i Güvenlik Önlemleri: CHRYSO-KAT , KVKK 12. i?te uygun, i?lemekte olan ki?iye, i?inize yönelik olarak, i? güvenli?i sa?lamaya, ilgili taraflara sa?lamay? mümkün hale getirmek için gerekli önlemlere sahiptir. yapmakta veya yapt?rmaktad?r. Bu kap?dan CHRYSO-KAT ile koruma ve kontrollere ula?abilirsiniz. Ki?isel sistemler ve uygun kurulu?lar Personelin uyumla?t?rmas? için gerekli olan, uyumla?t?rmak, ilgili hükümler, Bir program?n uygun bir ?ekilde saklanmas? Hukuki düzenlemeler, kaynak kodlar?, borçlar, borçlar, borçlar, borçlar, borçlar CHRYSO-KAT 'KVKK ile ilgili tüm bilgilerin yer alan veri i?leme i?lemleri Bir ?eydir ve malzem zaman kontrol etmek istiyorum. Bu sistemle ilgili teknik ve organizasyonel çe?itleri ile ilgili Denetim CHRYSO-KAT , KVK Kanunu'nun 12. maddesine uygun, kendi bünyesinde uygun denetimler yapmakta veya yapt?rmaktad?r. Bu denetim sonuçlar? ?irket iç i?leyi?i aç?s?ndan konuyla ilgili bölümüme raporlanmakta ve albüm. Deutsche Bank'?n i?yerinde uzun süreli çal??anlar ve i?çileri için gerekli ko?ullar? sa?lamak.     CHRYSO-kat_veri_sahibi_basvuru_formu  /uploads/attachment/file/folderuserchrysocomtr/chryso_kat_kvk_politikalari_2018.pdf