CHRYSO® Xel AH 3

Uygunluk

CHRYSO®Xel AH 3 çimento ve kum moleküllerini ba?lay?c? pastas? içerisinde mükemmel da??t?r. Bu mükemmel da??l?m, hidratasyonun daha geni? yüzeyde gerçekle?mesini sa?lar ve özellikle ilk ya? bas?nç mukavemetlerini önemli ölçüde yükseltir.
CHRYSO®Xel AH 3 prekast uygulamalar?nda, erken kal?p al?nmas?, so?uk derz ihtimalinin azalt?lmas?n?, kohezif ve ak??kan beton üretiminde kullan?l?r.
CHRYSO®Xel AH 3 CHRYSO’nun üretti?i normal ve süper ak??kanla?t?r?c?larla beraber kullan?labilir.

Teknik bilgi föyü indir